Algemene voorwaarden

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en de aankoop van goederen op de Website.

Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van bestellingen zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Algemene Voorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt.

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor de verkoop van de producten aangeboden door Make Your Own Spirit BVBA, met de zetel te Industriepark 13, 9031 Drongen, België. Hierna verder genoemd MYOS. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1. Opzet van de Website
De Website is een platformwebsite die bezoekers toelaat om producten aan te kopen.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Website zijn van toepassing op elk gebruik van de Website. Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. Deze website gebruiken
Het gebruik van de Website is gratis.

MYOS behoudt zich het recht om de toegang voor bezoekers die de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4. Het aanmaken van een account
Om bestellingen te kunnen plaatsen op onze Website, dien je de aangeboden betalingsmogelijkheden te gebruiken.

Om goederen aan te kopen via deze Website moet je ouder zijn dan 18 jaar. MYOS behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.

5. Het is jou niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

6.De goederen worden geleverd zoals omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op deze website. De prijzen worden aangeduid in EURO, inclusief personalisatiekosten en eventuele taxen (Eco, Recyclage). BTW, transportkosten en eventuele betalingskosten worden afzonderlijk vermeld.

7.De goederen worden geleverd volgens de termijnen welke op deze website zijn aangegeven. Deze zijn indicatief, niet bindend.

8.De levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling op deze website. De leveringskost wordt afzonderlijk aangeduid.

9.Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

10. Het verzakingsrecht, voorzien bij de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet uitgeoefend worden bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht. Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen. Mocht een (niet-gepersonaliseerd) product niet helemaal zijn zoals verwacht, dan kan deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat teruggestuurd worden, zonder enige reden.

11.MYOS gebruikt als voorbeeld op deze website soms artikelen met bedrukkingen die door MYOS zijn geproduceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan MYOS melden.

12.De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. MYOS neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.

13.Bij gebrek aan betaling van de geleverde goederen na de voorziene betalingstermijn stelt de koper zich bloot aan inning van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met 10 % schadevergoeding met een minimum van 25 EUR en verwijlinteresten van 7 %, desnoods via gerechtelijke weg.

14.MYOS levert ook goederen voor niet beroepsmatige doeleinden.

15.MYOS behoudt zich het recht om jouw aankoop al dan niet te aanvaarden. Jouw aankoop kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen: Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor; Je tracht zich meerdere malen aan te

melden door gebruik te maken van verschillende namen; Je maakt gebruik van andermans identiteit;

16. Je komt één of meerdere in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of MYOS kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen; Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat jouw aankoop niet aanvaard kan worden.

17. Vanaf het ogenblik dat jouw aankoop compleet is, ontvang je een bevestigingse- mail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van jouw aankoop.

18.Onze aansprakelijkheid
MYOS besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. MYOS is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

19. MYOS stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan MYOS echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt MYOS alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

20.Intellectuele eigendom
MYOS is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van MYOS bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

21.Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou (in je hoedanigheid van consument) en elke

overeenkomst die tussen ons tot stand komt.

22.Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (alsmede de andere onderdelen van de Algemene Voorwaarden) duidelijk aan jou ter kennis en vragen we je ze te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden worden aan jou duidelijk ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze op te slaan op een duurzame drager. Als we je onze Algemene Voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail t.a.v. [email protected].

23.De Algemene Voorwaarden worden aan de jou ter beschikking gesteld voordat je jouw order bevestigd hebt op de website. Hiervoor wordt een weblink gebruikt. Via deze weblink kan je de algemene voorwaarden in een formaat bekomen dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen. Je zal aanvinken dat je kennis hebt genomen van de Algemene Voorwaarden en deze integraal aanvaard hebt.

24.Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande inzake de kennisname en aanvaarding ook voor die bijzondere voorwaarden.

25.Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

26.We streven ernaar om altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat we je verkopen. De beschrijving trachten we in elk geval voldoende gedetailleerd weer te geven om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, trachten wij deze een waarheidsgetrouwe weergave te laten zijn van de aangeboden goederen en/of diensten. De online weergaven kunnen evenwel afwijken van de realiteit, onder meer rekening houdend met de verschillen die kunnen ontstaan bij het maken van de weergave (bv. foto) en de wijze waarop dit op het beeldscherm weergegeven wordt (en de instellingen die daarvoor door jou worden gebruikt). MYOS kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit. In de mate dat je wenst af te zien van de verkoop, kan je gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen de daartoe aangegeven grenzen.

27.Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra MYOS je bestelling bevestigt per mail.

28.Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Bovenop de aankoopprijs worden nog de verzendkosten aangerekend, dewelke vermeld worden voordat je je aankoop definitief plaatst. Deze verzendkosten worden aangerekend op basis van de tarieven die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn en in functie van de grootte

van het pakket en de bestemming. Deze prijzen kunnen wel op elk ogenblik gewijzigd worden, aangezien wij ook afhankelijk zijn van de externe transportfirma.

29. Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen voorafbetaling via onze website. Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens je betaling, moet je ons dat onmiddellijk melden op het e-mailadres [email protected]

30.MYOS maakt normaal gezien gebruik van voorafbetaling. Indien dit niet het geval zou zijn en je dus niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaalt, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen. In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die we je toesturen blijven in elk geval onze eigendom tot op het ogenblik dat je ze volledig betaald hebt. Indien je ze niet (tijdig) betaalt, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op jouw kosten terug te nemen. Zolang je bij ons openstaande facturen hebt, mag je de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

31.Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

In de mate dat je bij de levering vaststelt dat de producten niet voldoen aan hetgeen besteld werd (of beschadigd zijn), dien je dit binnen de 24u te melden aan MYOS per e-mail op [email protected] zodoende dat MYOS zijn rechten kan vrijwaren opzichtens de leveringsdienst.

32.In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de jij beschikt als consument over eenzelfde recht in geval van overmacht.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

33. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming.

34. Het annuleren van bestellingen is omwille van het gepersonaliseerde karakter niet mogelijk. 

35. Aanpassingen: Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bestelling via de Website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elke bestelling de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

36.Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

37.De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent in België zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wettelijke bepalingen.

38.Contact: Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met MYOS op het volgend adres: Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Industriepark 13, 9031 Drongen, België

[email protected]

39.De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.
Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Gent.